LA NOSTRA VISIÓ
NUESTRA VISIÓN
OUR VISION

Els camins públics constitueixen un patrimoni comú que s'ha de posar en valor. Per aconseguir-ho, és imprescindible que els ajuntaments actualitzin els inventaris municipals de camins públics. Amb l'esperit de col·laborar en aquesta tasca, l’estiu de 2018 s'ha creat la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa, una associació cívica sense ànim de lucre.

Los caminos públicos constituyen un patrimonio común que debe ponerse en valor. Para ello, es imprescindible que los ayuntamientos actualicen los inventarios municipales de caminos públicos. Con el espíritu de colaborar en esta tarea, el verano de 2018 se ha creado la Plataforma para la Catalogación de los Caminos Públicos de Ibiza, una asociación cívica sin ánimo de lucro.

Our public paths/caminos constitute a common heritage that must be valued. Therefore, it is essential that the municipalities update the municipal inventories of public caminos. Wishing to collaborate in this task, the Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa was created, as a non-profit civic organization, in the summer of 2018.

 

PER QUÈ UNA PLATAFORMA CIUTADANA? POR QUÉ UNA PLATAFORMA CIUDADANA? WHY A CITIZEN’S MOVEMENT?

Existeixen diferents problemàtiques al voltant de la xarxa viària rural, que s’han d’abordar de forma participativa.
 • La pèrdua de patrimoni públic per l'abandonament o el tancament dels camins.
 • Una demanda creixent per a usos recreatius i turístics dels camins, fet que provoca conflictes amb els propietaris rurals.
 • La manca de polítiques públiques que s’ocupin de la xarxa viària de forma integral i transversal.
 • La pérdida de patrimonio público por el abandono o el cierre de los caminos.
 • Una demanda creciente para usos recreativos y turísticos de los caminos, lo que provoca conflictos con los propietarios rurales.
 • La falta de políticas públicas que se ocupen de la red viaria de forma integral y transversal.
 • The loss of public heritage due to the abandonment or closure of caminos.
 • A growing demand for recreational and tourist uses of the caminos, which causes conflicts with rural landowners.
 • The lack of public policies that deal with the network of caminos in an integral and transversal way.

ELS OBJECTIUS

Aquests són els principals objectius de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics:

 • Protegir el lliure trànsit pels camins públics, d’acord amb el costum tradicionaleivissenc
 • Promoure la catalogació dels camins públics d’Eivissa.
 • Divulgar el patrimoni viari comú i conscienciar sobre el seu bon ús i manteniment.
 • Conciliar els diferents usos dels camins (residencials, agrícoles, senderistes, ciclistes, etc.).

 

LA NOSTRA FEINA

 • Fomentar polítiques de camins consensuades, a través del treball conjunt amb les administracions i les entitats locals.
 • Coordinar grups de treball que tractin d’aspectes concrets de la protecció dels camins públics.
 • Organitzar campanyes de voluntariat per al manteniment dels camins públics.
 • Denunciar la usurpació o el tancament de vies públiques.

L'EQUIP

Som un grup de residents a Eivissa que treballem de forma voluntària per protegir el lliure trànsit pels camins públics de l’illa. Provenim de col•lectius veïnals i de grups de pagesos, senderistes, ciclistes i naturalistes.

La Junta Directiva de l’associació està formada per Antònia Mª Cirer (Presidenta), Maria Ribas (Vicepresidenta), Toni Bonet (Secretari), Pedro Guasch (Tresorer) i Ulrike Humphreys i José Manuel Soriano (Vocals).