LA NOSTRA VISIÓ

Els camins públics constitueixen un patrimoni comú que s’ha de posar en valor. Per aconseguir-ho, és imprescindible que els ajuntaments actualitzin els inventaris municipals de camins públics. Amb l’esperit de col·laborar en aquesta tasca, l’estiu de 2018 s’ha creat la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d’Eivissa, una associació cívica sense ànim de lucre.

NUESTRA VISIÓN

Los caminos públicos constituyen un patrimonio común que debe ponerse en valor. Para ello, es imprescindible que los ayuntamientos actualicen los inventarios municipales de caminos públicos. Con el espíritu de colaborar en esta tarea, el verano de 2018 se ha creado la Plataforma para la Catalogación de los Caminos Públicos de Ibiza, una asociación cívica sin ánimo de lucro.

OUR VISION

Our public paths/caminos constitute a common heritage that must be valued. Therefore, it is essential that the municipalities update the municipal inventories of public caminos. Wishing to collaborate in this task, the Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d’Eivissa was created, as a non-profit civic organization, in the summer of 2018

PER QUÈ UNA PLATAFORMA CIUTADANA?

Existeixen diferents problemàtiques al voltant de la xarxa viària rural, que s’han d’abordar de forma participativa:

 • La pèrdua de patrimoni públic per l’abandonament o el tancament dels camins.
 • Una demanda creixent per a usos recreatius i turístics dels camins, fet que provoca conflictes amb els propietaris rurals.
 • La manca de polítiques públiques que s’ocupin de la xarxa viària de forma integral i transversal.

POR QUÉ UNA PLATAFORMA CIUDADANA?

Existen diferentes problemáticas en torno a la red viaria rural, que se han de abordar de forma participativa:

 • La pérdida de patrimonio público por el abandono o el cierre de los caminos.
 • Una demanda creciente para usos recreativos y turísticos de los caminos, lo que provoca conflictos con los propietarios rurales.
 • La falta de políticas públicas que se ocupen de la red viaria de forma integral y transversal.

WHY A CITIZEN’S MOVEMENT?

The network of country roads presents a number of issues which need to be dealt with through citizen participation:

 • Loss of public heritage through neglect or closure of country roads.
 • A growing demand for recreational and tourist uses of the roads, which leads to conflicts with rural owners.
 • The lack of public policies to manage the road network through an integrated and cross-cutting approach.

ELS OBJECTIUS

Aquests són els principals objectius de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics:

 • Protegir el lliure trànsit pels camins públics, d’acord amb el costum tradicional eivissenc.
 • Promoure la catalogació dels camins públics d’Eivissa.
 • Divulgar el patrimoni viari comú i conscienciar sobre el seu bon ús i manteniment.
 • Conciliar els diferents usos dels camins (residencials, agrícoles, senderistes, ciclistes, etc.)

LOS OBJETIVOS

Estos son los principales objetivos de la Plataforma por la Catalogación de los Caminos Públicos de Ibiza:

 • Proteger el libre tránsito por los caminos públicos, según las costumbres tradicionales ibicencas.
 • Promover la catalogación de los caminos públicos de Ibiza.
 • Divulgar el patrimonio viario común y concienciar sobre su buen uso y mantenimiento.
 • Conciliar los diferentes usos de los caminos (residenciales, agrícolas, senderistas, ciclistas, etc.).

OUR GOALS

These are the main objectives of the Platform for the Cataloging of the Public Roads of Ibiza:

 • to protect free transit on public roads in accordance with Ibiza’s traditional customs.
 • to promote the cataloging of Ibiza’s public roads.
 • to disseminate our common road heritage and raise awareness for their correct use and maintenance.
 • to reconcile the different uses of the different types of roads (residential, agricultural, hiking, cycling, etc.)

LA NOSTRA FEINA

 • Fomentar polítiques de camins consensuades, a través del treball conjunt amb les administracions i les entitats locals.
 • Coordinar grups de treball que tractin d’aspectes concrets de la protecció dels camins públics.
 • Organitzar campanyes de voluntariat per al manteniment dels camins públics.
 • Denunciar la usurpació o el tancament de vies públiques.

NUESTRA LABOR

 • Fomentar políticas consensuadas sobre caminos, a través del trabajo conjunto con las administraciones y las entidades locales.
 • Coordinar grupos de trabajo para tratar aspectos concretos sobre la protección de los caminos públicos.
 • Organizar campañas de voluntariado para el mantenimiento de los caminos públicos.
 • Denunciar la usurpación o el cierre de vías públicas

OUR TASK

 • to foster consensual policies on roads through joint work with the different administrations and local entities.
 • to coordinate working groups to manage different aspects of the protection of public roads.
 • to organize volunteer campaigns for the maintenance of public roads.
 • to denounce any misappropriation or closure of public roads.

L'EQUIP

Sóm un grup de residents a Eivissa que treballem de forma voluntària per protegir el lliure trànsit pels camins públics de l’illa. Provenim de col•lectius veïnals i de grups de pagesos, senderistes, ciclistes i naturalistes.

La Junta Directiva de l’associació està formada per: PRESIDENTA: Antònia M. Cirer VICEPRESIDENT I SECRETARI: Toni Bonet TRESORER: Pedro Guasch VOCALS: Rika Humphreys, José Manuel Soriano, José Javier Edo, Miquel Puet, Raúl Matalí i Santi Bonet

EL EQUIPO

Somos un grupo de residentes en Ibiza que trabajamos, de forma voluntaria, para proteger el libre tránsito por los caminos públicos de la isla. Procedemos de colectivos vecinales, de grupos de payeses, de senderistas, ciclistas y naturalistas.

La Junta Directiva de la asociación está formada por: PRESIDENTA: Antònia M. Cirer VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO: Toni Bonet TESORERO: Pedro Guasch VOCALES: Rika Humphreys, José Manuel Soriano, José Javier Edo, Miquel Puet, Raúl Matalí y Santi Bonet

THE TEAM

We are a group of residents in Ibiza working on a voluntary basis to protect free transit on the island’s public roads. We come from different types of social groups: neighbours, farmers, hikers, cyclists and naturalists.

The association’s management board is formed by: PRESIDENT: Antònia M. Cirer VICEPRESIDENT & SECRETARY: Toni Bonet TREASURY: Pedro Guasch MEMBERS: Rika Humphreys, José Manuel Soriano, José Javier Edo, Miquel Puet, Raúl Matalí and Santi Bonet.